Theme

Background

Header

Content

620104

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) ประสานทุกความร่วมมือเดินแนวทาง "น้ำเสีย อยู่คู่ชุมชนได้” ชี้ความสำเร็จอยู่ที่การร่วมมือทุกฝ่ายต้องช่วยกัน ในงานครบรอบ 27 ปี สถาปนาองค์การจัดการน้ำเสีย(อจน.)

Parent Category: ข่าว
Hits: 138

เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 65 ที่ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานและมอบนโยบายเนื่องในวาระครบรอบ 27 ปี วันสถาปนาองค์การจัดการน้ําเสีย(อจน.) โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ , รองนายกเทศมนตรีเมืองแพรกษา , นายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย, ผู้บริหาร, เจ้าหน้าที่จากกระทรวงมหาดไทย, เจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ผู้นำชุมชน และประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ

 

นายนิพนธ์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 27 ปี วันสถาปนาองค์การจัดการน้ําเสียในวันนี้ นับว่าเป็นโอกาสดีอย่างยิ่งท่ี ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดกิจกรรมให้ชุมชนได้ตระหนักถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชน ทำอย่างไรให้น้ำเสียสามารถอยู่คู่กับชุมชนได้ และทำอย่างไรให้ทุกคนได้มีส่วนในการรับผิดชอบในการจัดการน้ำเสียในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประชาชน เยาวชนได้มาร่วมกันแก้ไขปัญหาน้ําเสีย เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยความรู้ ความเข้าใจ และให้ความร่วมมือในการลดความสกปรกของน้ําเสียจากแหล่งกําเนิดซึ่งจะช่วยให้คุณภาพน้ําของแหล่งรองรับน้ําในพื้นท่ีดีข้ึน

 

“ องค์การจัดการน้ำเสียเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจที่อยู่ในกำกับการดูแลของกระทรวงมหาดไทยเพื่อที่จะได้ทำงานใกล้ชิดกับท้องถิ่น เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญในด้านการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในชุมชน ต้องทำให้เห็นว่าน้ำเสียสามารถอยู่คู่กับชุมชนได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งไม่เพียงแต่ทำหน้าที่บำบัดน้ำเสียให้เป็นน้ำดีแต่ยังมุ่งเน้นเรื่อง นวัตกรรมและความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ระบบบำบัดน้ำเสีย สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้เป็นอย่างดี นอกจากมีระบบจัดการน้ำเสียที่ดีแล้วยังสามารถอยู่ร่วมกับชุมชน จัดทำเป็นสนามกีฬา สนามฟุตบอลหญ้าเทียมเพื่อรองรับกิจกรรมการออกกำลังกายของประชาชนและเยาวชน”

 

ทั้งนี้ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ําเทศบาลเมืองแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ เป็นการ ดําเนินงานโดยองค์การจัดการน้ําเสีย ร่วมกับเทศบาลเมืองแพรกษา ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ รัฐบาลที่ให้ความสําคัญกับการบูรณาการในระดับพื้นที่โดยให้กระทรวงมหาดไทยเป็นกลไกหลักใน การขับเคลื่อนภารกิจสําคัญด้านการแก้ไขปัญหาน้ําเสีย และเป็นตัวอย่างของ “การแก้ไขปัญหา น้ําเสีย” ซึ่งมุ่งเน้นเรื่อง “นวัตกรรม” และ“ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” โดยออกแบบให้พื้นที่ ด้านบนของระบบบําบัดน้ําเสียสามารถใช้ประโยชน์เป็นสนามฟุตบอลสําหรับประชาชน และเยาวชน จึงทําให้ระบบบําบัดน้ําเสียอยู่ร่วมกับชุมชนได้เป็นอย่างดี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

ee4bec98e284c251b885707a470ad3b8.jpg 174855.png